Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi kupujúcim a predávajúcim spoločnosťou KAMKI, s.r.o., so sídlom Adamcova 1261/3, 635 00 Brno, IČO: 07834705, DIČ: CZ07834705, zapísaný v obchodnom registri vedeným krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 110491 (ďalej len „predávajúci“), ktorý je obchodným zástupcom a prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.creative-cables.sk (ďalej len „obchod“) talianskej firmy creative-cables.

Kupujúcim sa rozumie subjekt, ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku prostredníctvom internetového obchodu alebo elektronickou poštou.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, ako aj zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj ďalšími súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,

 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo vzťahu založenom kúpnou zmluvou, v znení zverejnenom na internetovej stránke https://www.creative-cables.sk v čase odoslania elektronickej objednávky a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Každá prijatá objednávka sa považuje za záväzný návrh kúpno – predajnej zmluvy. Objednávku je možné vykonať:

V prípade, ak sa tovar nemáme skladom v Českej republike, tovar objednáme z našej centrály v Taliansku. V takomto prípade 5 – 10 prac dní. (Vo výnimočných situáciách do 15 prac. dní o čom býva kupujúci oboznámený).

V prípade, ak sa tovar momentálne nenachádza skladom, je možné ho objednať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti tovaru v našom centrálnom sklade a je zisťovaná individuálne pre každý nedostupný tovar.

Po prijatí objednávky či už prostredníctvom internetového obchodu alebo elektronickou poštou potvrdí predávajúci jej prijatie potvrdzujúcim e-mailom, čo sa zároveň považuje za akceptáciu objednávky.

Kúpno – predajná zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom odoslania potvrdzujúceho e-mailu zo strany obchodu.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude zrealizovaná do 3 (troch) pracovných dní, od potvrdenia objednávky, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodli inak (viď ods. III.)

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku a odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ uzná, že je pre jeho ekonomické aktivity nevýhodná.

 1. Kúpna cena a platby

Všetky ceny v obchode sú vrátane DPH a ďalších daní a poplatkov. Akciové ceny platia do vypredania zásob akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. V špeciálnom prípade objednania väčšieho množstva tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja je možné na základe podnetu od kupujúceho individuálne dohodnúť zľavu z kúpnej ceny.

Kupujúci má pred uskutočnením objednávky možnosť oboznámiť sa s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (poštovné a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a taktiež aj v e-maily potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru.

Kupujúci môže vykonať platbu týmito spôsobmi:

 1. platba prevodom na účet predávajúceho: CZ1120100000002501577317

 2. platba kartou prostredníctvom služby GoPay.

 • Pri platbe kartou prostredníctvom služby GoPay je nutné platbu uskutočniť ihneď po zadaní objednávky.

 1. platba pomocou služba PayPal

 2. v hotovosti pri osobnom odbere

V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude zrealizovaná do 3 (troch) pracovných dní, objednávka bude automaticky stornovaná, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodli inak.

 1. Dodacie podmienky, termíny a expedičné náklady

Predávajúci realizuje dodanie tovaru prostredníctvom Zásielkovne, pričom možnosti doručenia sú:

 • Výdajné miesta Zásielkovne SK – 4,20€

 • GLS – doručenie na adresu v SR – 5,50€

 • Slovenská pošta – doručenie na adresu v SR – 6€

 • Osobný odber - zdarma

Zásielku je možné osobne vyzdvihnúť v mieste prevádzky v dostupnej otváracej dobe. Adresa prevádzky, ako aj otváracia doba sú uvedené na stránkach www.creative-cables.sk

Vo výnimočných prípadoch využívame pre doručenie spoločnosť DHL.

Tovar je expedovaný bez zbytočného odkladu po prijatí platby za tovar. Tovar býva štandardne doručený v priebehu 3 – 8 pracovných dní, v závislosti o toho, či sa nachádza v sklade v Českej republike alebo v Taliansku. V prípade rozsiahlejšej objednávky sa môže expedícia tovaru predĺžiť až na 10 alebo viac pracovných dní od prijatia platby, o čom predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

Po zabalení a expedovaní objednaného tovaru, predávajúci v systéme obchodu označí objednávku ako odoslanú a o tejto skutočnosti je kupujúci informovaný automatickým e-mailom.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.

Pri objednávke nad 100 € je doručenie zdarma.

Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo na základe dohody s kupujúcim vyplývajú špeciálne požiadavky na balenie.

Tovar je počas prepravy poistený v plnej výške. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (najmä počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od dopravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole dopravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info.sk@creative-cables.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 1. Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací list a v prípade dodania tovaru spotrebiteľovi aj ako potvrdenie o uzavretí zmluvy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov), je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy s predávajúcim, a to aj bez uvedenia dôvodu, v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť jednoznačne formulovaným vyhlásením, ktoré je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou na adresu info.sk@creative-cables.com.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

Predávajúci po odstúpení kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy, vráti kupujúcemu - spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky zaplatené platby, najmä kúpnu cenu bez expedičných nákladov zaplatených kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci – spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu - spotrebiteľovi rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci - spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci - spotrebiteľ je povinný po odstúpení od zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo ním na ten účel poverenej osobe. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo ním poverenej osobe, znáša kupujúci – spotrebiteľ. Kým tovar nie je predávajúcemu doručený späť alebo kým predávajúcemu kupujúci – spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi zaplatené platby.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

b. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

c. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

d. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,

e. na dodávku novín, periodík a časopisov,

f. spočívajúcich v hre alebo lotérii,

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Predávajúci má rovnako nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Povinnosť predávajúceho je vrátiť celú sumu uhradenú kupujúcim vrátane nákladov na doručenie, ktoré od kupujúceho na základe zmluvy prijal. O úmysle odstúpenia od zmluvy bude predávajúci kupujúcemu informovať bez zbytočného odkladu.

 1. Záručné podmienky, reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 619 a nasl. OZ), resp. v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka pokiaľ kupujúcim nie je spotrebiteľ.

Kupujúci – spotrebiteľ môže reklamovať dodaný tovar v súlade so zákonom písomne na adrese sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou na adrese: info.sk@creative-cables.com, pričom v reklamačnom oznámení uvedie jednoznačne a výstižne objavené vady tovaru, ak je to možné pripojí fotografie tovaru a uvedie návrh vybavenia reklamácie.

Ako záručný list slúži nákupný doklad.

Predávajúci vybavuje reklamácie tak, aby bez zbytočného odkladu bola reklamácia vybavená zmierlivo.

 1. Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho (v prípade súhlasu) a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä však s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ESv platnom a účinnom znení (GDPR)

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, prostredníctvom emailu.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke http://creative-cables.sk V znení platnom v deň akceptácie objednávky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súčasne bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto „VOP“, v znení podľa tohto bodu.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito „VOP“ sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

Prípadné spory medzi stranami, sa predávajúci a kupujúci pokúsia riešiť zmierlivo vzájomnou dohodou. Ak takéto riešenie nebude možné, príslušným na riešenie sporu bude všeobecný súd príslušný podľa procesnoprávnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 15.5.2019.


Menu