Chat with us, powered by LiveChat

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanoveni a vymedzenie pojmov

1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ upravujú všetky vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho v internetovom obchode www.creative-cables.sk kedy na jednej strane je spoločnosť:

MOSAIC S.p.A.

Lungo Dora P.Colletta n.113/9 - 10153 - Torino (TO) – Italia IT09813270015

www.creative-cables.sk

a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.eglo.sk v sekcii „Kontakty“

1.2 Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.3 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti(§ 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka) .

1.4 Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, ako aj zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj ďalšími súvisiacimi predpismi.

1.5 Podnikateľom sa rozumie (§2 ods. 2 Obchodného zákonníka) : - osoba zapísaná v obchodnom registri, - osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, - osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, - osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa ta ktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľkej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), platia pre neho ustanovenia VOP platné pre podnikateľov, a teda nie je spotrebiteľom.

1.6 Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

1.7 Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo vzťahu založenom kúpnou zmluvou, v znení zverejnenom na internetovej stránke https://www.creative-cables.sk v čase odoslania elektronickej objednávky a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Uzavretie kúpnej zmluvy – Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom (Potvrdenie objednávky) na zadaný e-mail.

2.2 Zmeny vo vzniknutej zmluve – Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2.3 Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom – Potvrdenie objednávky.

2.4 Objednávku je možné vykonať: - prostredníctvom internetového obchodu: www.creative-cables.sk - elektronickou poštou na adresu: info.sk@creative-cables.com

2.5 Kúpnou zmluvou, ktorej sa týkajú tieto VOP sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy a umožní mu k nej nadobudnúť vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

2.6 Výhrada vlastníckeho práva – Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

2.7 Odovzdanie predmetu kúpy – Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou. 

2.8 Odovzdanie predmetu kúpy – Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v dohodnutom mieste plnenia a včas mu to oznámi.

2.9 Odovzdanie predmetu kúpy kupujúcemu – podnikateľovi – Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

2.10 Odovzdanie predmetu kúpy kupujúcemu – spotrebiteľovi – predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až vtedy, keď spotrebiteľovi odovzdá vec dopravca, u ktorého na základe objednávky spotrebiteľa predávajúci obstaral prepravné služby spôsobom, ktorý vybral kupujúci vo svojej objednávke. V prípade, že spotrebiteľ objednal prevzatie veci u predávajúceho alebo iný spôsob dopravy, vec sa považuje za odovzdanú v momente, kedy vec odovzdá spotrebiteľovi osoba poverená predávajúcim.

2.11 Množstvo, akosť a prevedenie odovzdávaného predmetu kúpy – Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

2.12 V prípade, ak sa tovar momentálne nenachádza skladom, je kupujúci informovaný e- mailom. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti tovaru a je zisťovaná individuálne pre každý nedostupný tovar.V takomto prípade je doba dodania 5 – 10 prac dní. (Vo výnimočných situáciách do 15 prac. dní o čom býva kupujúci oboznámený).Po prijatí objednávky či už prostredníctvom internetového obchodu alebo elektronickou poštou potvrdí predávajúci jej prijatie potvrdzujúcim e-mailom, čo sa zároveň považuje za akceptáciu objednávky.

2.13 Kúpno – predajná zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom odoslania potvrdzujúceho e-mailu zo strany obchodu.

2.14 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude zrealizovaná do 3 (troch) pracovných dní, od potvrdenia objednávky, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodli inak (viď ods. III.)

2.15 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku a odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ uzná, že je pre jeho ekonomické aktivity nevýhodná.

3. Kúpna cena a platby

3.1 Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania.  V online e-shope www.creative-cables.sk sú vždy aktuálne a platné ceny.

3.2 Akciové ceny platia do vypredania zásob akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

3.3 V špeciálnom prípade objednania väčšieho množstva tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja je možné na základe podnetu od kupujúceho individuálne dohodnúť zľavu z kúpnej ceny.

3.4Kupujúci má pred uskutočnením objednávky možnosť oboznámiť sa s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (poštovné a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a taktiež aj v e-maily potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru.

3.5 Kupujúci môže vykonať platbu týmito spôsobmi: - platba vopred bankovým prevodom - platba prostredníctvom platobnej brány Gateway - Pri platbe kartou prostredníctvom platobnej brány je nutné platbu uskutočniť ihneď po zadaní objednávky. - platba pomocou služba PayPal - platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou online)

3.6 V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude zrealizovaná do 3 (troch) pracovných dní, objednávka bude automaticky stornovaná, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodli inak.

4. Dodacie podmienky, termíny a expedičné náklad

4.1 Spôsoby dodania – Predávajúci po voľbe kupujúceho obstaráva nasledujúce spôsoby dodania zakúpeného tovaru: - zasielanie prepravnou službou do Výdajných miesta - zasielanie prepravnou službou priamo na adresu

4.2 Tovar je expedovaný bez zbytočného odkladu po prijatí platby za tovar. Tovar býva štandardne doručený v priebehu 3 – 8 pracovných dní, v závislosti od toho, či sa nachádza v sklade V prípade rozsiahlejšej objednávky sa môže expedícia tovaru predĺžiť na 10 alebo viac pracovných dní od prijatia platby, o čom predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

4.3 Po zabalení a expedovaní objednaného tovaru, predávajúci v systéme obchodu označí objednávku ako odoslanú a o tejto skutočnosti je kupujúci informovaný automatickým e-mailom. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.

4.4 Pri objednávke nad 100 € je doručenie zdarma.

4.5 Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo na základe dohody s kupujúcim vyplývajú špeciálne požiadavky na balenie.

4.6 Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (najmä počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od dopravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole dopravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info.sk@creative-cables.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací list a v prípade dodania tovaru spotrebiteľovi aj ako potvrdenie o uzavretí zmluvy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.2 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ – V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy, alebo iný prejav vôle smerujúci k zrušeniu zmluvy predávajúcemu. Toto právo má spotrebiteľ zachované aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch prevádzky predávajúceho. Toto právo sa nevzťahuje na produkty Castum – špeciálne konfigurované pre klienta. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené prostredníctvom formulára umiestneného na webovej stránke.

5.3 Tovar musí kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

5.4 Predávajúci po odstúpení kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy, vráti kupujúcemu - spotrebiteľovi do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky zaplatené platby, najmä kúpnu cenu bez expedičných nákladov zaplatených kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci – spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu - spotrebiteľovi rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci - spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

5.5 Kupujúci - spotrebiteľ je povinný po odstúpení od zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo ním na ten účel poverenej osobe. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo ním poverenej osobe, znáša kupujúci – spotrebiteľ. Kým tovar nie je predávajúcemu doručený späť alebo kým predávajúcemu kupujúci – spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi zaplatené platby.

5.6 Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

b. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

c. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,

d. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,

e. na dodávku novín, periodík a časopisov,

f. spočívajúcich v hre alebo lotérii,

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. Predávajúci má rovnako nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Povinnosť predávajúceho je vrátiť celú sumu uhradenú kupujúcim vrátane nákladov na doručenie, ktoré od kupujúceho na základe zmluvy prijal. O úmysle odstúpenia od zmluvy bude predávajúci kupujúcemu informovať bez zbytočného odkladu.

6. Záručné podmienky, reklamácie

6.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 619 a nasl. OZ), resp. v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka pokiaľ kupujúcim nie je spotrebiteľ.

6.2 Kupujúci – spotrebiteľ môže reklamovať dodaný tovar v súlade so zákonom písomne na adrese sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou na adrese: info.sk@creative-cables.com, pričom v reklamačnom oznámení uvedie jednoznačne a výstižne objavené vady tovaru, ak je to možné pripojí fotografie tovaru a uvedie návrh vybavenia reklamácie.

6.3Ako záručný list slúži nákupný doklad. Predávajúci vybavuje reklamácie tak, aby bez zbytočného odkladu bola reklamácia vybavená zmierlivo.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho (v prípade súhlasu) a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

7.2 Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä však s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ESv platnom a účinnom znení (GDPR)

7.3 Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, prostredníctvom emailu.

7.4 Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke http://creative-cables.sk V znení platnom v deň akceptácie objednávky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súčasne bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto „VOP“, v znení podľa tohto bodu.

8.2 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito „VOP“ sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

8.3 Prípadné spory medzi stranami, sa predávajúci a kupujúci pokúsia riešiť zmierlivo vzájomnou dohodou. Ak takéto riešenie nebude možné, príslušným na riešenie sporu bude všeobecný súd príslušný podľa procesnoprávnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

8.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 15.6.2023.


Menu